REGULAMIN

Witamy Państwa serdecznie w naszym obiekcie Biebrza24 i życzymy miłego pobytu.
Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

 

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Biebrza24 i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Biebrza24.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w pokojach, w recepcji obiektu lub na stronie www.biebrza24.pl.

2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w Biebrza24 wynajmowany jest na doby.
 2. Doba noclegowa zaczyna się od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych sytuacjach, zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin trwania doby noclegowej, z uprzednim poinformowaniem Gości.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 9:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Biebrza24 może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego Regulaminu.
 5. Przedłużenie doby noclegowej wiąże się z dodatkową opłatą. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskają Państwo w Recepcji.

3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Należność za pobyt w Biebrza24 pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Gościa terminem rezerwacji pokoju.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z recepcją obiektu.
 4. Goście po dokonaniu rezerwacji proszeni są o kontakt telefoniczny z recepcją Biebrza24 w celu ustalenia planowanej godziny przyjazdu (zameldowania).
 5. Jeżeli osoba rezerwująca nie poinformuje o późnym przyjeździe recepcji Biebrza24 do godz. 22.00 pierwszego dnia rezerwacji. Rezerwacja ta zostanie automatycznie rozwiązana lub mogą obowiązywać dodatkowe opłaty związane z przyjęciem i zameldowaniem Gości.
 6. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 7. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.
 8. W przypadku wcześniejszej rezerwacji Biebrza24 może poprosić o wpłatę zadatku w wysokości od 30 % ogólnej kwoty zamówienia.
 9. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 10. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji pobytowej.
 11. Jeśli przedpłata nie wpłynie na konto bankowe Biebrza24 w wyznaczonym terminie, zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 12. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia go z opłat za cały pobyt.
 13. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.
 14. W przypadku przyjazdu do danego pokoju mniejszej ilości osób, niż ustalono wcześniej przy dokonywaniu rezerwacji, cena noclegów nie będzie obniżona.
 15. Jeśli Biebrza24 poniosą znaczne straty z powodu nie zrealizowanej (odmówionej) rezerwacji, gość-firma, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości od 50% do 100% ceny wynajmu tego pokoju.
 16. Biebrza24 może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
 17. Wymeldowując się, Gość zobowiązany jest do osobistego pozostawienia klucza w Recepcji oraz do poinformowania Recepcjonisty o zwolnieniu pokoju.
 18. Osoby niezameldowane w Biebrza24 mogą gościnnie przebywać w obiekcie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 19. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju według aktualnie obowiązujących cen.

4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Biebrza24 świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
 3. Dodatkowo na życzenie Gościa Biebrza24 świadczy nieodpłatnie usługę udzielenia informacji związanych z pobytem i podróżą.
 4. Za dodatkową opłatą Biebrza24 świadczy również inne usługi dostępne w ofercie obiektu.

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym pracownika Recepcji.
 2. Bez zgody personelu zabronione jest przenoszenie wyposażenia pokoju.
 3. Na terenie Biebrza24 dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 4. Goście Biebrza24 ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów – wyposażenia powstałych z ich winy, podopiecznych lub odwiedzających ich osób.
 5. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów.
 6. Biebrza24 zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe i ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie za powstałe szkody lub braki.
 7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Biebrza24 może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Biebrza24, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu Biebrza24.
 8. Przed opuszczeniem pokoju lub ułożeniem się do snu prosimy Gości o:
 • zakręcenie kranów instalacji wodociągowej w łazience,
 • zamknięcie okna lub unieruchomienie w taki sposób, aby zapobiec wybiciu szyby podczas wiatru lub burzy,
 • wyłączenie urządzeń elektrycznych (oświetlenie, telewizor, czajnik).
 1. Przed wyjściem z pokoju prosimy o zamknięcie drzwi, okien (zwłaszcza dachowych), wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych.
 2. Prosimy o zamykanie swoich pokoi na klucz, nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie całego obiektu .
 3. W przypadku zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 50zł.
 4. W Biebrza24 obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH oraz nieużywanie otwartego ognia na terenie całego obiektu (poza miejscami do tego celu wyznaczonymi). Złamanie zakazu podlega karze grzywny w kwocie 500 PLN.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Biebrza24 ma obowiązek zapewnić:
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo danych osobowych oraz tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
 1. Biebrza24 nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd został zaparkowany na parkingu obiektu czy poza jego terenem.
 2. Biebrza24 zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w pokoju, obiekcie lub innego niezależnego od nas zdarzenia losowego) udostępnienie lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego pokoju w miarę dostępności.

7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt .
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Biebrza24 przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Biebrza24.
 3. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez 24 godziny.

8 CISZA NOCNA

 1. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.

9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług w formie pisemnej.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Parking na terenie obiektu jest przeznaczony tylko dla naszych Gości. Parking jest bezpłatny (dotyczy Gości korzystających z bazy noclegowej) oraz niestrzeżony.
 2. W Biebrza24 (tylko w niektórych pokojach) akceptujemy pobyt zwierząt. Prosimy o nie przywożenie zwierząt bez wcześniejszego uzgodnienia tego z recepcją obiektu (za zwierzęta obowiązuje dodatkowa opłata). Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach oraz niepozostawianie ich samych w pokoju.
 3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Biebrza24 nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Biebrza24 może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych naszych Gości.

 

Właścicielem Obiektu Biebrza24 jest:

Firma: Biebrza24
16-310 Sztabin ul. Polna 50
NIP: 8461536903

 

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższego regulaminu.
Życzymy miłego i spokojnego pobytu w Biebrza24.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 do odwołania.

 

Administracja Biebrza24